مهم ترین راهکارهای اشتغال در سه دهه گذشته

مدیرسا: دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چکیده مهم ترین برنامه ها، راهکارهای اشتغال و کارآفرینی را در سه دهه گذشته منتشر نمود.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طه رمضانی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال اظهار داشت: هدف از تدوین این مجموعه، ارائه تصویری جامع از راهکارهای اتخاذ شده طی سه دهه اخیر برای ایجاد و توسعه اشتغال و کارآفرینی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه یادگیری مبتنی بر تجربه می تواند برای برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های حوزه بازار کار در سالهای پیش رو مفید باشد، اضافه کرد: بررسی جوانب مختلف تصمیم های اتخاذ شده و اثرات اجرای آنها و در نهایت تحلیل صحیح همه زوایا، منجر به ارائه کار مطلوب و خدمت رسانی با کیفیت به جامعه هدف خواهد شد و دراین زمینه، هرچه اطلاعات دقیق تر و مستندتری موجود باشد، سیاستگذاری بهینه تر و از خطاها و کوشش های تکراری جلوگیری می شود.
رمضانی در توضیح اهداف انتشار این گزارش اظهار داشت: ایجاد اشتغال یکی مهم ترین زمینه های تحقق اقتصاد مردمی است و پیشرفت اقتصادی اشتغال آفرین، پایداری اجتماعی بهتری را به همراه خواهد داشت. بدین سبب اتخاذ سیاست های مناسب با بهره بردن از تجارب گذشته و توجه به ظرفیتهای کشور می تواند در ایجاد فرصت های شغلی و کاهش بیکاری نقش به سزایی داشته باشد.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در این جهت طی دهه های اخیر در قالب برنامه های پنج ساله و رویکرد و اهتمام دولت ها به اشتغال، طرح ها و برنامه های اشتغال زایی مختلفی در قالب سیاست های بازار کار به تصویب رسیده و به مرحله اجرا گذارده شده اند.
وی اظهار داشت: آگاهی از موانع و چالش های تحقق طرح ها و برنامه های اشتغال و کارآفرینی، به سازی راهبردها و سیاست های آن و استفاده مجدد از بهترین سیاست ها و برنامه ها در حوزه حل مسئله اشتغال و بیکاری می تواند راهگشای حل مشکلات موجود در عرصه بازار کار باشد.
رمضانی تاکید کرد: بر این اساس معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مرجع سیاستگذاری اشتغال برای جمع آوری اطلاعات دقیق و مستند درباره ی اهم سیاست های اتخاذشده از طرف دولت ها در راستای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال کشور (فارغ از نتایج و تبعات حاصل از آن بر تحولات بازار کار) اقدام نموده است.
وی اضافه کرد: در مراحل بعد نیز مقرر می باشد اثربخشی هر یک از طرح ها و برنامه های اشتغال و کارآفرینی مورد ارزیابی قرار گیرد.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تکیه بر تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه آشنایی با سیاست ها، مهارتهای برنامه ریزی و تحلیل مسائل بازار کار در ابعاد مختلف مدیریتی، جنسیتی، سنی، تحصیلی و منطقه ای خاطرنشان ساخت: امیدواریم با این تلاش گامی مؤثر در تولید دانش برای برگزاری دوره عالی سیاستگذاری اشتغال برداشته و دانش کاربردی تری به نسل آینده منتقل شود.

منبع: