نرخ تورم تولید مرغ در کشور چقدر است؟

به گزارش مدیرسا، تابستان ۱۴۰۲ شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری ­های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۴.۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، در فصل تابستان ۱۴۰۲ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۷.۹ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۹۷.۴ درصد) ۵۹.۵ واحد درصد کاهش داشته است.
تابستان سال ۱۴۰۲ شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی کشور (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۵) برابر با ۱۲۵۶.۵ بوده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۴.۴ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۷.۹ درصد افزایش پیدا کرده است. در فصل مورد بررسی میانگین شاخص قیمت ۴ فصل منتهی به فصل جاری هم نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۷۰.۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
کاهش تورم فصلی
تابستان۱۴۰۲ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ۴.۴ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳۲.۵ درصد)، ۲۸.۱ واحد درصد کاسته شده است. در بین قلم های مرغداری های صنعتی، بیشترین میزان افزایش قیمت در ارتباط با «تخم مرغ خوراکی» با ۲۹.۱ درصد و بیشترین میزان کاهش قیمت در ارتباط با جوجه یک روزه» با ۴. ۱۴- درصد است.
کاهش تورم نقطه به نقطه
در فصل تابستان ۱۴۰۲ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۷.۹ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۹۷.۴ درصد) ۵۹.۵ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری های صنعتی به ازای تولید قلم های خود در داخل کشور، در فصل تابستان۱۴۰۲ نسبت به فصل تابستان۱۴۰۱، ۳۷.۹ درصد افزایش دارد. در میان قلم های مرغداری های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه در ارتباط با «تخم مرغ خوراکی» با ۱۹.۸ درصد و بیشترین آن در ارتباط با «کود» با ۶۲.۹ درصد است.
کاهش تورم سالانه
در تابستان۱۴۰۲ تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی در داخل در ۴ فصل منتهی به این فصل نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۷۰.۲ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۸۸.۷ درصد)، ۱۸.۵واحد درصد کاهش نشان داده است. در فصل مورد بررسی، در بین قلم های مرغداری های صنعتی کشور، کمترین تورم سالانه در ارتباط با «تخم مرغ خوراکی» با ۴۷.۹ درصد و بیشترین آن در ارتباط با «مرغ گوشتی» با ۸۳.۱ درصد است.
شاخص استانی
بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور در تابستان ۱۴۰۲ نشان داده است که بیشترین میزان افزایش شاخص کل نسبت به فصل قبل در ارتباط با استان البرز با ۲۳.۲ درصد و بیشترین میزان کاهش در ارتباط با استان اردبیل با ۱۶.۸- درصد بوده است.
بررسی ها نشان داده است که شاخص کل در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، در همه استان ها با افزایش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش در ارتباط با استان سیستان و بلوچستان با ۹۲.۱ درصد و پایین ترین میزان افزایش آن در ارتباط با استان یزد با ۲۱.۸ درصد است.
برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست رجوع کنید.

منبع: