تکنولوژی

مهمترین اخبار اقتصادی از ابتدای فروردین تا كنون؛ از ۱۸ استان درگیر ناترازی آب تا چرا گوشت قرمز گران شد؟

مدیرسا: ۱۸ استان درگیر ناترازی آب، مبلغ ارز مسافرتی یه ۵۰۰ یورو بازگشت و چرا گوشت گران گردید از با اهمیت ترین خبرهای اقتصادی در روزهای نوروز بودند.به گزارش مدیرسا […]