تکنولوژی

بازار خدمات تعمیر و تخمین سهم و اندازه گیربکس صنعتی

این گزارش ارزیابی دقیقی از بازار خدمات تعمیر و نگهداری گیربکس کتابی صنعتی شامل فناوری‌های فعال، سناریوی فعلی بازار، محرک‌ها، عوامل بازدارنده و مفروضات بازار ارائه می‌دهد. منتشر شده توسط ایتال […]