تکنولوژی

توسط جهانگیری انجام شد ابلاغ مصوبه صیانت از حقوق اجتماعی كاركنان شاغل در عملیات مقاطعه كاری

با امضای معاون اول رییس جمهور، مصوبه مربوط به تامین اجرای ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی درباب صیانت از حقوق اجتماعی کارکنان شاغل در عملیات مقاطعه کاری ابلاغ گردید.به گزارش […]