یك كارشناس تاكید كرد صیانت از مشاغل موجود در دستور كار دولت

مدیرسا: كارشناس حوزه كار بر این باور است كه اگر قوانین مربوط به حوزه كار و ساعات كار در بنگاه ها رعایت شود، خود به خود ۳۰ درصد به اشتغال نیروی كار اضافه می گردد.
علی اكبر سیارمه در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینكه برای تولید ملی به نیروی كار نیاز داریم، اظهار نمود: در كارخانه هایی كه به صورت فعال در حال تولید هستند، ۵۰ درصد تولید اسمی خودشان است اما اگر در این كارخانه ها قوانین و مقررات ساعات كار رعایت شود به صورت اتوماتیك ۳۰ درصد به نیروهای كاری كه در آن ها مشغول كارند، افزوده می گردد.

به اعتقاد وی اشتغال نیروهای كار در چنین بنگاه هایی با در نظر گرفتن هزینه سرمایه، سود سرمایه، انرژی، مالیات و دستمزد افزایش می یابد.

این كارشناس حوزه كار در عین حال پشتیبانی از تولید داخلی را مستلزم مقابله با قاچاق كالا و واردات بی رویه دانست و اظهار داشت: اگر به خودروی ملی افتخار می نماییم و می خواهیم تولید داخلی تقویت شود، باید جلوی واردات ۱۰۰۰ دستگاه خودرو در سال را بگیریم.

وی اظهار داشت: اگر این محدودیت ها اعمال شود و اراده ای برای تقویت و پشتیبانی از تولید ملی وجود داشته باشد، اقتصاد مقاومتی دیگر در حد شعار نمی ماند.

سیارمه تصریح كرد: اتكا به صادرات نفتی سبب می شود، در شرایط بحرانی و تحریم، اقتصاد صدمه ببیند بنابراین باید از ظرفیت های صادرات غیرنفتی به بهترین شكل استفاده و درآمدزایی نماییم.

این كارشناس حوزه كار در انتها با اشاره به تاكید برنامه ششم و تكلیف دولت به ایجاد ۹۵۰ هزار شغل در هر سال اظهار داشت: شخصا معتقدم صیانت از مشاغل فعلی باید در دستور كار دولت قرار گیرد و پیش از دادن شعار تولید یك میلیون شغل در سال باید اشتغال موجود را حفظ و قوانین را رعایت نماییم.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، بر مبنای آمارها حدود ۷۰ درصد متقاضیان جویای كار را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشكیل می دهند و سالانه یك میلیون نفر به بازار كار كشور افزوده می گردد.
هدف گذاری برنامه ششم توسعه دولت را مكلف كرده تا آخر برنامه هر سال ۹۵۰ هزار شغل تولید كند و وزارت كار در این راستا طرح اشتغال فراگیر را در دستور كار قرار داده است.