یك مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی؛ ابزار شناسایی خانه های خالی را برای دریافت مالیات نداریم

مدیرسا: معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهر سازی اظهار داشت: ابزار شناسایی خانه های خالی برای دریافت مالیات از این واحدها را نداریم.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، علی قائدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهار داشت: دولت سیاست دستوری برای كنترل اجاره بهای مسكن ندارد بلكه باید عرضه را برای حل این مسئله تقویت كند.
وی اضافه كرد: اگر دولت به بحث اجاره بهای مسكن وارد شود امكان دارد در كوتاه مدت اثر خوبی داشته باشد، اما كنترل قیمت در مدت طولانی مشكل بوجود می آورد.
قائدی با اشاره به اینكه رشد مالیات اجاره بها ۱۲.۵ درصد است اظهار داشت: قانون مالیات بر اجاره واحدهای بیش از ۱۵۰مترهیچ تاثیری بر میزان اجاره بها نداشته است.
معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهر سازی اضافه كرد: ابزار شناسایی خانه های خالی را برای دریافت مالیات از آن ها نداریم.
وی با اشاره به اینكه ابزار مالیات در بخش اجاره مسكن ناكارآمد است، افزود: با تولید سامانه های الكترونیكی باید نقش بنگاه های معاملاتی و اشخاص در قیمت های مسكن و اجاره بها كم شود.
معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهر سازی اظهار داشت: سیاست وزارت راه و شهرسازی برای كنترل اجاره بهای مسكن، تقویت عرضه و تولید رقابت كامل با گسترش سامانه های الكترونیكی است.