رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور: امسال آزمون استخدامی مجدد در كشور برگزار می گردد

مدیرسا: رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور اظهار داشت: امسال آزمون استخدامی مجدد در كشور برگزار می گردد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، دكتر جمشید انصاری در جمع خبرنگاران با اشاره به مبحث تبدیل وضعیت نیروها اظهار داشت: چیزی به نام تبدیل وضعیت در قانون وجود ندارد و تنها كاركنان پیمانی كه با استفاده از آزمون وارد دستگاه دولتی شده اند طبق قانون می توانند تبدیل وضعیت شوند.

وی با اشاره به اینكه امسال آزمون استخدامی مجددا در كشور و در اواخر پاییز برگزار می شود، افزود: كاركنان پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تبدیل وضعیت می شوند.