یك مقام مسئول خبر داد: تاسیس شهرك صنعتی در سواحل مكران

مدیرسا: مدیرعامل سازمان صنایع كوچك با اشاره به تاسیس شهرك صنعتی در سواحل مكران، اظهار داشت: این شهرك صنعتی بزودی فعالیت خویش را در حوزه صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی آغاز می كند.
به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی ایران، صادق نجفی با اشاره به اینكه سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی برای توسعه سواحل مكران و اقدام عملی در جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تلاش در توسعه صنعتی این ناحیه دارد، اظهارداشت: شهرك صنعتی تخصصی صنایع دریایی در بندرعباس تاسیس شده است و بزودی شهرك صنعتی در سواحل مكران تولید می گردد.

وی افزود: تولید شهرك صنعتی تخصصی صنایع دریایی بندرعباس به منظور تكمیل زنجیره كشتی سازی و صنایع فراساحل و با هدف توسعه صنایع دریایی و كشتی سازی در منطقه ویژه كشتی سازی و صنایع فراساحل بندرعباس مدنظر قرار گرفت.

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشاره به اینكه تولید شهرك صنعتی در سواحل مكران دیگر برنامه ای است كه در دستور كار سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی ایران قرار گرفته است، اظهار داشت: مجوزهای مربوطه از سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر دستگاه ها دریافت شده است و بزودی «شهرك صنعتی در سواحل مكران» فعالیت خویش را در حوزه صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی آغاز می كند.

نجفی با تاكید بر اینكه باید از مزیت فوق العاده بنادر و سواحل كشور در جهت تولید بنادر نسل سوم استفاده كرد، اظهار داشت: دستیابی به سمت این هدف یكی از نیازهای اساسی كشور به شمار می آید.

وی ادامه داد: از اصلی ترین خصوصیت های بنادر؛ كاهش هزینه های تولید و حمل و نقل است و باید از این ظرفیت به بهترین شكل استفاده نمود. اتفاقی كه سبب شده اقبال نسبت به حضور صنایع در بنادر كشور بیش از پیش افزایش یابد.