یك كارشناس حوزه كار: شغل های خدماتی جذابیت بیشتری دارند

مدیرسا: یك كارشناس حوزه كار اعتقاد دارد به علت آماده نبودن زیرساخت های مورد نیاز در بخش های كشاورزی و صنعت بیشتر افراد به سمت بخش خدمات و شغل های خدماتی گرایش پیدا كردند.
علی اكبر سیارمه، در گفت وگو با ایسنا، درباره افزایش آمار تولید اشتغال در بخش خدمات اظهار نمود: معتقدم به علت آنكه بخش خدمات با رفاه و احتیاجات عامه مردم در ارتباط می باشد میل و گرایش به این بخش نسبت به سایر بخش های دیگر اقتصاد بیشتر است و همین امر سبب شده تا فرصت های شغلی در بخش خدمات طی سال های اخیر افزایش یابد.
وی ادامه داد: تمایل مردم به دریافت خدمات و كالا سبب شده علی رغم آنكه مشاغل خدماتی از پایداری زیادی برخوردار نیستند، جذابیت بیشتری داشته باشند.
سیارمه هزینه بالای اشتغال در بخش های صنعت و كشاورزی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در بخش هایی كه به صورت مستقیم با تولید سروكار دارند به علت آنكه تسهیلات درنظر گرفته شده بسیار اندك است یا در جای دیگری هزینه می گردد اقبال عمومی به این بخش ها پایین است. علاوه بر آن هزینه تولید شغل در بخش صنعت و كشاورزی بالاست. در حالیكه در بخش خدمات افراد می توانند با هزینه پایین و بدون گرفتار شدن در فرایند مجوزها و مقررات دست و پا گیر یك شغل برای خود داشته باشند.
كارشناس حوزه كار در انتها اظهار نمود: علی رغم آنكه اشتغال در بخش های صنعت و كشاورزی هزینه بالایی می طلبد ولی مشاغل خدماتی در سال های گذشته به سرعت افزایش پیدا كرده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، آمارها نشان داده است در سال های گذشته استقبال از مشاغل خدماتی بیشتر شده و سهم شاغلان بخش های كشاورزی و صنعت از كل اشتغال كشور روند نزولی را طی كرده است. برابر اعلام معاونت اشتغال وزارت كار بیش از ۷۰ درصد اشتغال در سال ۱۳۹۵ در بخش خدمات بوجود آمده است.