هیئت دولت تصویب كرد؛ تسویه وام ۲۶۳ میلیاردی شركت ساخت بابت آزاد راه تهران-شمال

مدیرسا: هیئت دولت طی مصوبه ای مقرر كرد بدهی ۲۶۳ میلیارد تومانی شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل به بانك عامل بابت احداث آزادراه تهران-شمال از محل بودجه عمومی تسویه شود.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بر مبنای مصوبه جلسه ۱۳ مرداد هیئت دولت، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد به ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، با انتقال بدهی های شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور به یكی از بانك های تجاری به دولت موافقت نمود.
بر اساس این مصوبه، این بدهی بابت تسهیلات ۲۶۳ میلیارد و ۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی شركت ساخت از بانك عامل (شامل اصل و سود تسهیلات) و بر مبنای تكلیف این بانك از جانب قانون بودجه سال ۸۱ به اعطای تسهیلات فوق الذكر به شركت ساخت بوده كه برای احداث آزادراه تهران ـ شمال هزینه شده است.
بر اساس مصوبه دولت، بدهی شركت ساخت از محل اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی تسویه خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه هم موظف به درج این بدهی ها در قوانین بودجه خواهد بود.