بانك مركزی ابلاغ كرد: جزئیات ضوابط سپرده گیری ارزی بانكها، حداكثر نرخ سود، ۴ درصد

مدیرسا: با ابلاغیه بانك مركزی، نرخ سود سپرده گذاری سالیانه برای اسعار یورو، درهم امارات و دلار به ترتیب ۳، ۲ و ۴ درصد تعیین شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بانك مركزی در بخشنامه ای مقررات و شرایط سپرده گیری ارزی را به شبكه بانكی ابلاغ نمود، در این بخشنامه بانك ها نسبت به سپرده گیری ارزی به صورت اسكناس به ارزهای یورو، درهم امارات و دلار با نرخ سود به ترتیب ۳، ۲ و ۴ درصد با تضمین بانك مركزی مجاز خواهند بود.

به گزارش روابط عمومی بانك مركزی، در جهت اجرای بند (۴) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳‏‏‏‏‏‏‏‏/ت۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۷ هیأت وزیران، شرایط زیر در تكمیل ترتیبات سپرده گذاری ارزی مبحث قسمت «ج» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی»، برای اجراء ابلاغ می شود:

۱‏‏‏‏‏- بانك مجاز است نسبت به سپرده گیری ارزی به صورت اسكناس به ارزهای یورو، درهم امارات و دلار از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی با تضمین بانك مركزی در قالب فرم پیوست (پیوست ۱) اقدام و با انجام هماهنگی لازم با اداره بین الملل این بانك، نزد بانك مركزی سپرده گذاری كند.

۲‏‏‏‏‏- بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی سپرده گذاری شده توسط بانك مركزی تضمین می گردد.

۳‏‏‏‏‏- دوره سپرده گذاری ارزی یك ساله بوده و در صورت عرضه درخواست تمدید ( پیش از سررسید) و موافقت این بانك، دوره مذكور برای دوره یك ساله دیگر قابل تمدید خواهد بود.

۴‏‏‏‏‏- نرخ سود سپرده گذاری سالیانه برای اسعار یورو، درهم امارات و دلار به ترتیب ۳، ۲ و ۴ درصد می باشد.

۵‏‏‏‏‏- كارمزد عاملیت آن بانك ۰.۳ درصد نسبت به حجم سپرده دریافتی در انتها دوره سپرده گذاری ارزی یك ساله پرداخت می گردد.

۶‏‏‏‏‏- در صورت درخواست متقاضی در خصوص ابطال و یا دریافت سود، به منظور تسریع و تسهیل در عرضه خدمات به سپرده گذاران، آن بانك نسبت به پرداخت اسكناس از محل منابع خود اقدام و مراتب را مطابق جدول پیوست (پیوست ۲) به اداره بین الملل این بانك جهت دریافت اصل و سود سپرده پرداختی منعكس كند.

۷‏‏‏‏‏- بازپرداخت اصل و پرداخت سود سپرده گذاری به صورت اسكناس نزد این بانك، به همان نوع ارز تودیعی و به صورت اسكناس خواهد بود.
تبصره: پرداخت سود به سپرده گذار به صورت ماهانه خواهد بود.

۸‏‏‏‏‏- درصورت درخواست ابطال سپرده ارزی تودیعی پیش از سررسید، نرخ سود سالیانه مورد عمل برای سپرده یورویی، درهمی و دلاری به ترتیب ۱، ۰.۵ و ۱.۵ درصد خواهد بود. به سپرده های ارزی كمتر از یك ماه سودی تعلق نمی گیرد.