سفیر آذربایجان در ایران خبر داد: الحاق آذربایجان به مركز مبارزه با فساد كشورهای عضو اكو

مدیرسا: سفیر جمهوری آذربایجان در ایران، سند الحاق این كشور بعنوان پنجمین كشور عضو مركز مبارزه با فساد كشورهای عضو اكو را امضاء كرد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بنیاد حسین اف، سفیر جمهوری آذربایجان در ایران در حاشیه جلسه سفرای كشورهای عضو سازمان همكاری های اقتصادی اكو تصریح كرد: امروز اساسنامه مركز همكاری های دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای «آمبودزمانی» كشورهای عضو اكو كه یك سند داخلی برای این سازمان به حساب می آید، از جانب جمهوری آذربایجان به امضا رسید.
وی اضافه كرد: این سند سال ۲۰۱۲ در شهر دوشنبه تاجیكستان از جانب ۴ كشور افغانستان، پاكستان، تاجیكستان و ایران تصویب و به امضاء رسید كه امروز جمهوری آذربایجان بعنوان پنجمین كشور عضو اكو، به این سند پیوست.
حسین اف افزود: من بعنوان سفیر جمهوری آذربایجان در ایران، اختیارنامه ای كه از جانب الهام علی اف رئیس جمهور این كشور به من داده شد، به دبیر كل سازمان اكو تقدیم كرده و با این اختیارنامه بعنوان نماینده تام آذربایجان، به عضویت سند مبارزه با فساد كشورهای عضو اكو پیوستم.