ذخیره سدهای تهران ۲۴ درصد كمتر از سال گذشته

مدیرسا: حجم مخزن پنج سد بزرگ استان تهران در انتها شهریورماه و سال آبی گذشته، ۲۴ درصد نسبت به سال آبی ۹۶-۹۵ كاهش داشته است.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت نیرو، طبق آمار شركت مدیریت منابع آب ایران از وضعیت مخازن سدها، مجموع حجم كنونی پنج سد بزرگ مخزنی استان تهران ۶۲۸ میلیون متر مكعب بوده كه در مقایسه با ۸۳۱ میلیون مترمكعب حجم مخازن سال قبل، ۲۴ درصد كاهش مشاهده می گردد.
در این گزارش، حجم آب ورودی به سدهای «لار»، «طالقان»، «كرج»، «لتیان» و «ماملو» از ابتدای سال آبی ۹۷-۹۶ یك هزار و ۱۷۰ میلیون متر مكعب اعلام شده و خروجی آب از این سدها در مقایسه با سال آبی ۹۶-۹۵ به علت كسری مخازن از ۲۰ درصد كاهش برخوردار بوده است.
در مجموع، هم اكنون ۶۷ درصد از حجم مخازن سدهای پیش گفته خالی است و نسبت به ذخیره آبی سال آبی ۹۶-۹۵ حدود ۲۴ درصد كمتر است. در این گزارش، حجم مخزن سد لار ۶۳ درصد، سد طالقان ۱۱ درصد، سد كرج ۵ درصد، سد لتیان ۴۳ درصد و سد ماملو ۳۴ درصد كمتر از سال آبی گذشته اعلام شده است.