معاون وزیر راه و شهرسازی: مسكن اقشار پایین به جز برنامه، منابع هم لازم دارد

مدیرسا: معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی درمورد تامین مسكن گروه های كم درآمد اظهار داشت: همواره در اسناد بالادستی به تامین مسكن گروه های كم درآمد اشاره شده كه در برنامه های مهندس اسلامی هم مورد تاكید قرار گرفته است ولی باید توجه داشت كه این هدف علاوه بر تدوین برنامه و طرح های مناسب، نیازمند منابع مالی هم هست.
حامد مظاهریان در گفت وگو با ایسنا اظهار نمود: در حوزه مسكن و در شرایط فعلی كه عموم كارشناسان هم به آنها اشاره دارند، تامین مسكن گروه های كم درآمد و نوسازی بافت های فرسوده و ناركارآمد شهری، مسائل نظام ساخت و ساز مسكن و ساختمان و تعارض منافع موجود در این نظام، تقویت توان مالی سازندگان و خریداران و توسعه مالی بخش مسكن، كاهش نوسانات و كنترل سوداگری در بازار مسكن و تولید رونق چالش های مطرح است.
وی ادامه داد: مرور برنامه های عرضه شده توسط وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در یك نگاه، نشان داده است كه این برنامه ها بخش قابل توجهی از مسائل و اهداف حوزه مسكن را پوشش می دهد كه امید می رود با پیگیری و همینطور هماهنگی و كمك سایر بخش های دولت، این برنامه ها اجرایی و بخش مسكن از توسعه لازم برخوردار شود.
معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درمورد خصوصیت برنامه های وزیر پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: همچون مباحثی كه باید در تدوین برنامه ها و سیاست های هر بخشی مدنظر قرار گیرد، جامعیت و پوشش مسائل و اهداف آن بخش است. همانگونه كه گفته شد برنامه های عرضه شده عموم مسائل حوزه مسكن را پوشش می دهند ولی با عنایت به تجارب گذشته موجود در كشور و بخش مسكن، برای اجرای مطلوب این برنامه ها باید رویكردها و الزاماتی مدنظر قرار گیرد.
مظاهریان، توسعه بلندمدت بخش مسكن و عدم نگاه های پروژه محور و كوتاه مدت در این حوزه را یكی از این الزامات دانست و تصریح كرد: مداخله حداقلی دولت در اجرا و تولید فضای مناسب كسب و كار در ابعاد مختلف مقرراتی، مالی، اطلاعاتی و… برای ورود حداكثری بخش خصوصی به حوزه مسكن ضروری می باشد. از جانب دیگر لازم است تا در ابعاد كمی برنامه ها با ظرفیت های اقتصاد كلان، بودجه دولت و خانوار و سیستم بانكی تناسبی تولید شود.
وی خاطرنشان كرد: استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی و تولید شرایطی برای مشاركت حداكثری و توانمندسازی خانوارها و مردم در تهیه و اجرای طرح های حوزه مسكن به خصوص نوسازی بافت های فرسوده و تامین مسكن گروه های كم درآمد هم همچون مواردی است كه باید در برنامه ریزی ها لحاظ شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی هم چنین اظهار داشت: باید توجه داشت كه برای انجام اقدامات توسعه ای و اجرای بهینه سیاست ها به ابزارها و نهادهای كارآمد و موثر هم نیاز است. بنابراین ضروری می باشد تا از نهادهای مربوطه پیگیرهای لازم برای تولید نهادها و ابزارهای جدید و اصلاح و كارآمدسازی ابزارها و نهادهای موجود در حوزه های مختلف مالی، پولی، بازار سرمایه، زمین، بیمه و… صورت پذیرد.
وی در پاسخ به این سوال كه برنامه های عرضه شده آقای اسلامی چگونه به بخش تامین مسكن اقشار كم درآمد كمك خواهد كرد؟ اظهار داشت: تامین مسكن گروه های كم درآمد همواره یكی از خواسته های اصلی جامعه از دولت و وزارت راه و شهرسازی است و در برنامه های مختلف توسعه كشور و همینطور قانون اساسی و اسناد بالادستی همواره به آن اشاره شده كه در برنامه های مهندس اسلامی هم مورد تاكید قرار گرفته است. ولی باید توجه داشت كه تامین مسكن گروه های كم درآمد علاوه بر تدوین برنامه و طرح های مناسب، نیازمند منابع مالی هم هست. در اغلب كشورهای توسعه یافته دنیا برای اجرای برنامه های تامین مسكن گروه های كم درآمد، منابع مالی پایداری تامین می گردد. در ایران هم ضروری می باشد تا منابع مالی پایداری برای این حوزه تدارك دیده تا برنامه های حوزه مسكن با استفاده از این منابع و بدون اتكا به منابع تورم زای بانك مركزی به نحوی مطلوب و بدون وقفه اجرایی شوند.
به قول مظاهریان، شرایط فعلی نهادهای مختلف حمایتی همچون كمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان، سازمان تامین اجتماعی و… در حوزه تامین مسكن گروه های كم درآمد اقداماتی انجام می دهند ولی این اقدامات به صورت پراكنده صورت می پذیرد و فاقد هم افزایی لازم هستند. از این رو ضروری می باشد به منظور هم افزایی بیشتر در منابع و امكانات این دستگاه ها با منابع و زمین های در اختیار وزارت راه و شهرسازی، شرایطی برای برنامه ریزی متمركز در این حوزه مهیا شود.