خوانساری اعلام كرد: دیر تصمیم گرفتن یا عدم تصمیم گیری، چالش بزرگ اقتصاد ایران

مدیرسا: رئیس اتاق تهران با اشاره به اینكه دیر تصمیم گرفتن یا عدم تصمیم گیری، چالش بزرگ اقتصاد ایران در است، اظهار داشت: در شرایط سخت تحریم، راه باید برای صادرات با بهره گیری از جهش نرخ ارز فراهم گردد.
به گزارش مدیرسا به نقل از اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری، معضل تصمیم نگرفتن یا دیر تصمیم نگرفتن را یكی از اشكالات اصلی نظام مدیریتی خواند و اظهار داشت: با گذشت چهار دهه هنوز در مورد مسایل مهمی چون نظام ارزی و قیمت انرژی و یارانه آن تصمیم مشخصی گرفته نشده است و اقتصاد دائما از این ناحیه ضربه می خورد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران اضافه كرد: هر دولتی كه سركار می آید، تلاش می كند قیمت ارز را ثابت نگه دارد؛ اما بعد از مدتی، نهایتا این سركوب منجر به جهش بزرگ در قیمت ارز می گردد كه نتیجه آن بی ثباتی اقتصاد كلان است.
وی خاطرنشان كرد: بعد از مدتی تصمیم نگرفتن و تعلل در تصمیم گیری، نهایتا شاهد اتخاذ سیاستی هستیم كه هم به تولید و هم به تجارت ضربه می زند و مجدد باید منتظر گذشت زمان زیادی برای اصلاح خطا در تصمیم گیری باشیم.
خوانساری هم چنین با اشاره به پژوهشی كه اتاق تهران درباره قیمت بنزین انجام داده است، عنوان كرد: نتیجه تصمیم نگرفتن و سیاست نامشخص در مورد یارانه انرژی این است كه دهك برخوردار ۲۵ برابر طبقه فقیر از یارانه انرژی بهره مند می گردد. او اظهار داشت: متاسفانه مساله الحاق به كنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم دچار همین مشكلات در نظام تصمیم گیری كشور شده است.
رئیس اتاق تهران، باور نداشتن به بخش خصوصی را مشكل بزرگ دیگری قلمداد كرد كه سبب تضعیف اقتصاد ایران شده است و به خصوص در دوره های سختی مانند تحریم سبب تشدید مشكلات شده است.
خوانساری اظهار داشت: انتظار بخش خصوصی این است كه در دوره سخت تحریم، و با وجود تمام مشكلاتی كه از این ناحیه بر اقتصاد ایران تحمیل می شود، راه برای صادرات غیرنفتی و توسعه آن با بهره گیری از جهش نرخ ارز هموارتر شود تا حداقل اقتصاد ایران بتواند از این بزنگاه و فرصت بوجود آمده در میانه فشارهای سنگین، نهایت بهره را ببرد.