یك مقام مسئول؛ جنگل های زاگرس بعنوان اراضی ملی تثبیت و سنددار می گردد

مدیرسا: كل اراضی جنگل های زاگرس كه در اجرای قانون ملی شده، شامل اینكه زیر آن كشت شده یا نشده باشد به لحاظ حقوقی، همچنان ملی و تحت مالكیت دولت هستند.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت جهاد كشاورزی، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور اضافه كرد: آنچه این سازمان در كارگروه مركزی رفع تداخلات مبحث ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید در مورد اراضی كشت شده زیراشكوب جنگل های زاگرس بعنوان خط قرمز بر آن تاكید كرده این است كه این اراضی، جنگل شناخته شود و بعنوان اراضی ملی، تثبیت و به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور سند صادر شود كه این مورد در كارگروه مذكور تایید و تعیین تكلیف شده است. مسعود منصور با بیان این كه بخشی از اراضی كشت شده زیراشكوب جنگل های زاگرس غیر مجاز هستند، تصریح كرد: تنها اراضی كه سابقه كشت ناشی از اجرای قانون اصلاحات ارضی در دهه ۴۰ را دارند و بر طبق این قانون، محل كشت آنها زیراشكوب جنگل های زاگرس است تعیین تكلیف می شوند و شیوه نامه ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی هم تاكید بر ملی بودن عرصه داشته و تعیین تكلیف نحوه بهره برداری این اراضی را به دستور العملی كه مقرر شده با مشاركت سازمان جنگل ها و سازمان امور اراضی كشور تهیه شود، موكول كرده است. وی اظهار داشت: در تدوین این دستورالعمل باید مواردی رعایت شود كه همچون آن تفكیك كشت های ناشی از قانون و كشت های غیر قانونی در زیراشكوب جنگل های زاگرس است، از این رو اراضی تصرفی در این مناطق منشا اجرای قانون اصلاحات ارضی ندارند، تصرف غیر مجاز شناخته می شوند و با آن برخورد قانونی صورت می گیرد. معاون سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور افزود: از جانب دیگر اراضی كه بر مبنای قانون اصلاحات ارضی مجاز به كشت در زیراشكوب جنگل های زاگرس هستند باید از نظر فنی بررسی شوند كه آیا استمرار كشت یا فعالیت در این اراضی به جنگل صدمه می زند كه در این صورت می تواند اراضی جایگزین در نقطه ای دیگر برای آن در نظر گرفته شود. وی خاطرنشان كرد: كشت و كار در این اراضی امكان دارد نیاز به تغییر الگوی كشت داشته باشند و در این دستورالعمل باید پیش بینی شود در كدام اراضی باید تغییر كشت صورت گیرد و برای مثال، گیاهان دارویی و یا گونه های مرتعی و جنگلی می تواند جایگزین كشت فعلی شود. در مجموع هر گونه فعالیت در محدوده جنگل می بایست بر مبنای اصول علمی و فنی و در قالب طرح مصوب صورت گیرد. منصور با بیان این كه بررسی های فنی نیاز به تشخیص متخصصان در حوزه جنگل دارد، اظهار داشت: شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان جنگل ها در این زمینه محوریت و مشاركت دارد. وی در عین حال خواهان مشاركت شخصیت های علمی و دانشگاهی در تدوین جنبه های فنی این دستورالعمل شد. معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور اضافه كرد: این دستورالعمل تا قبل از آخر سال جاری باید نهایی شود و امیدواریم نگرانی های دلسوزان منابع طبیعی هم در تدوین این دستورالعمل مورد توجه قرار گیرد و بر طرف شود. وی درباره وسعت اراضی كشت شده زیراشكوب جنگل های زاگرس تصریح كرد: تعیین وسعت این اراضی نیاز به نقشه برداری دقیق دارد، اما آنچه كه تا كنون به صورت تقریبی بیان شده موید پراكنده بودن این اراضی در سطح حدود ۶ میلیون هكتار جنگل های زاگرس است.