در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛ گزارش اقدامات بانك مركزی برای كنترل بازار پول و ارز بررسی گردید

به گزارش مدیرسا شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و با شركت روسای قوای مقننه و قضائیه تشكیل جلسه داد و در آن، گزارش اقدامات بانك مركزی برای كنترل بازار پول و ارز بررسی گردید.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز یكشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور و با شركت روسای قوای مقننه و قضائیه تشكیل جلسه داد.
رئیس كل بانك مركزی در این نشست گزارشی از اقدامات انجام شده در جهت كنترل بازار پول و ارز عرضه داد. در این زمینه، پیشنهادهای بانك مركزی در جهت انضباط و تقویت مؤسسات اعتباری كشور و حفظ و ارتقاء اعتماد عمومی به نظام بانكی و نحوه ساماندهی و مدیریت مؤسساتی كه در گذشته با مشكلات منابع روبرو بوده اند مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیم های لازم اتخاذ شد.
در این جلسه همینطور نسبت به تأمین اعتبارات مورد نیاز برای تأمین نیاز صنعت دارو و بخش بهداشت و درمان كشور تصمیم گیری لازم به عمل آمد.