با حضور وزیر صنعت انجام شد؛ برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری گواهی دیجیتال

به گزارش مدیرسا بیست و ششمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی های دیجیتال با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت برگزار گردید.
به گزارش مدیرسا به نقل از صدا و سیما، بیست و ششمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی های دیجیتال با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت برگزار گردید. در جلسه این شورا كه رئیس آن وزیر صنعت، معدن و تجارت است، گزارشی از وضعیت گواهی های دیجیتال صادر شده عرضه و وضع بعضی از مراكز صدور گواهی دیجیتال همچون بانك مركزی، ثبت احوال و ستاد گذرنامه بررسی گردید.
همچنین در این نشست كه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، درباره طرح ارتقای مركز صدور گواهی دیجیتال یا مركز ریشه كشور بحث و تبادل نظر شد؛ ازاین رو گزارش معاون وزیر بهداشت، معاون وزیر خارجه، معاون وزارت كشور، معاون وزارت فناوری و اطلاعات، دبیركل بانك مركزی، دبیر اتاق بازرگانی و معاون وزیر اطلاعات از اعضای شورای سیاستگذاری گواهی دیجیتال هستند.