در گمرك كیش انجام شد؛ كشف ماری جوانا در بسته های چای

به گزارش مدیرسا ماموران گمرك ماده مخدر ماری جوانا را در حین انجام تشریفات ارزیابی گمركی از داخل بسته های چای كشف كردند.

به گزارش مدیرسا به نقل از گمرك، ماموران گمرك كیش در حین انجام تشریفات ارزیابی گمركی۶۰۰ گرم ماری جوانا كشف كردند؛ بر این اساس ۶۰۰ گرم ماری جوانا در بسته های چای جاسازی شده بود كه با دقت و هوشیاری ماموران گمرك كشف شد.
قاچاقچیان با ترفندی زیركانه مواد مخدر از نوع ماری جوانا را در بسته های چای جا سازی كرده بودند كه با هوشیاری ماموران گمرك كشف شد. گزارش این كشف بعد از تكمیل به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.
براساس گزار ش سازمان جهانی گمرك، گمرك ایران در شناسایی و كشف مخدرهای جدید در دنیا رتبه اول را كسب كرده است.