یك مقام مسئول خبر داد حضور بانك مركزی در گلوگاههای پرداخت

به گزارش مدیرسا یك مسئول در بانك مركزی، از برنامه ریزی برای تغییر و تحول جدی در صنعت پرداخت اطلاع داد و اظهار داشت: این بانك، مقررات پرداخت ساز، پرداخت یار و پرداخت بان را با مشورت فعالان این حوزه، تدوین كرده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از پژوهشكده پولی و بانكی، داوود محمدبیگی، در مورد برنامه این بانك برای حضور سیستم های پرداخت جایگزین در كشور، اظهار داشت: طبعاً حضور بازیگران جدید در عرصه پرداخت، در سال های آینده مورد توجه تمام كشورها به خصوص كشور ما است. وی با اشاره به اینكه همواره در ایران، بازیگران اصلی صنعت پرداخت بانك ها و شركت های psp بوده اند، اضافه كرد: الان دیگر بازیگران فعلی قادر به تامین تمام نیازها نیستند؛ چون كه تغییر و تحولات رخ داده سبب شده تا انتظارات مردم هم تغییر كند و افزایش یابد. مدیر اداره نظام های پرداخت بانك مركزی در همین ارتباط به psd۲ اشاره نمود و اظهار داشت: به دنبال تغییرات رخ داده در انتظارات مردم و البته تنوع در خدمات، اتحادیه اروپا هم به صورت جدی فعالیت خویش را روی psd۲ شروع كرده است. محمدبیگی با اشاره به فین تك ها و پیام رسان های مالی همچون بلاك چین افزود: سیستم های پرداخت فعلی، مبتنی بر تكنولوژی ها و سیاست های قبلی است؛ ولی بانك مركزی بنا دارد كه تغییرات و تحولات جدی در این حوزه صورت گیرد. این مقام مسئول در بانك مركزی، افزود: تغییرات و تحولات در صنعت پرداخت نیازمند چارچوب قانونی و مقررات است؛ به نحوی كه بعضی از الزامات psd۲ را در كشور بومی سازی كرده ایم؛ همینطور از جانب دیگر احراز هویت مشتریان، دسترسی به اطلاعات، سرویس های پرداخت شركت های فعال در این بخش، تسویه وجوه این شركت ها و نظارت بر فعالیت شان و موارد دیگر، از مهمترین محورهایی است كه در كشور بومی سازی شان را شروع كرده ایم. به قول مدیراداره نظام های پرداخت بانك مركزی، در ۲ سال اخیر درخواست های مطرح شده در این صنعت نشان داده است كه تغییرات در پرداخت بسیار جدی است و این امر نشان دهنده پویایی و شادابی حوزه پرداخت است. محمدبیگی با تاكید بر اینكه موج بوجود آمده برای تغییرات در صنعت پرداخت، با حضور بازیگران فعلی و مدیریت رگولاتور، به مرحله عملیاتی ختم خواهد شد، خاطرنشان كرد: بر همین مبنا بانك مركزی مقررات پرداخت ساز، پرداخت یار و پرداخت بان را با مشورت فعالان این حوزه تدوین كرده است. وی با اشاره به اینكه در تمامی اسناد مذكور، نحوه نظارت بر صنعت پرداخت و فعالان حاضر در این صنعت به روشنی دیده شده است، اظهار داشت: بانك مركزی بعضی از امور را به شركت های پرداخت واگذار كرده است اما در گلوگاه های اصلی كه به پول و امنیت مردم ارتباط دارد، بانك مركزی با قدرت حضور خواهد داشت.