با صدور بخشنامه ای اعلام شد: اجبار جدید بانك مركزی برای انتخاب حسابرس مستقل از جانب بانك ها

به گزارش مدیرسا بانك مركزی در ابلاغیه ای، بانك ها و مؤسسات اعتباری را ملزم به تعیین حسابرس مستقل جهت بررسی حساب نهادهای پولی (بانك ها) و شركت ها و هلدینگ های تابعه آنها كرد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بانك مركزی در ابلاغیه ای، بانك ها و مؤسسات اعتباری را ملزم به تعیین حسابرس مستقل جهت بررسی حساب نهادهای پولی (بانك ها) و شركت ها و هلدینگ های تابعه آنها كرد.
بانك مركزی در این بخشنامه كه به مدیران عامل بانكهای دولتی، غیردولتی، شركت دولتی پست بانك، مؤسسات اعتباری غیر بانكی و بانك مشترك ایران ونزوئلا ابلاغ گردیده، آمده است: پیرو بخشنامه ۱۷ مرداد ماه ۸۸ مبحث ضرورت تفكیك حسابرس مستقل شركت های بانك ها و مؤسسات اعتباری غیر بانكی از حسابرس مستقل بانك / مؤسسه اعتباری غیربانكی، بدین وسیله به استحضار می رساند با عنایت به بررسی به عمل آمده و نظر به بازخوردهای دریافتی از شبكه بانكی كشور، جامعه حسابداران رسمی ایران، مؤسسات حسابرسی عضو جامعه و همینطور به منظور همگرایی با استاندارد حسابرسی شماره ۶۰۰ با عنوان ملاحظات خاص در حسابرسی صورت های مالی گروه (شامل كار حسابرسان بخش) تكلیف مورد اشاره در فراز پایانی بخشنامه صدر الذكر از زمان ابلاغ این بخشنامه كأن لم یكن تلقی می گردد و درخواست های واصله مطابق مفاد این ضوابط بررسی خواهد شد.
بانك مركزی می تواند حسب اختیارات نظارتی خود و با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات، بانك / مؤسسات اعتباری غیر بانكی را ملزم به انتخاب حسابرس مستقل متفاوت از حسابرسان مستقل شركت های تابعه خود نماید.
با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمائید انتخاب و معرفی مؤسسات حسابرسی پیشنهادی به بانك مركزی جهت احراز سمت حسابرس مستقل و بازرس قانون اصلی و علی البدل آن بانك / مؤسسه اعتباری غیر بانكی و همینطور انتخاب حسابرس مستقل شركت های گروه (هلدینگ) در قالب ضوابط و مقررات ابلاغی از جانب بانك مركزی و هم با رعایت شرایط مقرر در استانداردهای حسابرسی انجام پذیرد و بر حسن اجرای آن نظارت لازم را به عمل آورند.