زنگنه: عربستان و امارات درباره ظرفیت های نفتی خود بزرگ نمایی می كنند

مدیرسا: وزیر نفت با اشاره به اینكه تحریم های نفتی آمریكا بلوف سیاسی نیست بلكه دشمنی های بسیار خشن مقابل ملت ایران است، اظهار داشت: عربستان و امارات درباره ظرفیت های نفتی خود بزرگ نمایی می كنند.

به گزارش مدیرسا به نقل از خانه ملت، بیژن زنگنه درباب اینكه تحریم های نفتی كه ترامپ از آن سخن می گوید چه قدر جدی است و آیا باید اظهارات رئیس جمهور آمریكا را در جرگه بلوف های سیاسی دانست؟، اظهار داشت: این رفتارها و تحریم های نفتی آمریكا بلوف نیست بلكه دشمنی های بسیار خشن مقابل ملت ایران است.
وزیر نفت همین طور درباب اینكه وعده كشورهای عربستان و امارات در خصوص جبران خلأ نفتی ایران در بازار جهانی چقدر قابل تحقق است، توضیح داد: به نظرم آنها درباره ظرفیت های نفتی خود بزرگ نمایی می كنند.