در فروردین ماه؛ تورم خوراكی ها به ۴۱ تا ۴۶ درصد رسید، فاصله تورمی دهك ها ۲ ۸درصد

به گزارش مدیرسا تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ۹۸ در گروه خوراكی ها، آشامیدنی ها و دخانیات ۴۱.۳ درصد برای دهك اول و ۴۵.۹ درصد برای دهك دهم بوده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مركز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت مصرف كننده كل كشور بر مبنای دهك های هزینه ای فروردین ۱۳۹۸ نشان داده است كه نرخ تورم كل كشور در فروردین ماه ۱۳۹۸ برابر ۳۰.۶ درصد بوده است كه در دهك های مختلف هزینه ای در بازه ۲۹.۹ درصد برای دهك اول تا ۳۲.۷ درصد برای دهك دهم نوسان دارد.محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراكی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بین ۴۱.۳ درصد برای دهك اول تا ۴۵.۹ درصد برای دهك دهم است.هم چنین اطلاع مذكور در مورد گروه عمده «كالاهای غیر خوراكی و خدمات» بین ۲۰.۹ درصد برای دهك اول تا ۲۹.۸ درصد برای دهك دهم است.
فاصله تورمی دهك هابر اساس اعداد مربوط به تورم در بین دهك های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهك ها در این ماه به ۲.۸ درصد رسید كه نسبت به ماه قبل (۳ درصد)، ۰.۲ واحد درصد كاهش نشان داده است.فاصله تورمی در گروه خوراكی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد در گروه كالاهای عمده غیرخوراكی و خدمات نسبت به ماه قبل ۱.۰ واحد درصد افزایش نشان داده است.تورم نقطه ای دهك ها یا تغییر در قدرت خرید خانوارهای مختلف كشور نسبت به ماه مشابه سال قبل، برای ماه جاری و ماه قبل در جدول زیر آمده است:
برای مشاهده جزئیات و جداول خبر به اینجا رجوع كنید.