یك سوال مهم؛ فرصت سوزی دستگاه دیپلماسی

مدیرسا: چین در سال ۲۰۱۳ با هدف توسعه تجارت با كشورهایی كه در راه جاده ابریشم قرار داشتند، ایده جاده جدید ابریشم را بیان كرد اما دولت به آن اهمیت نداد و به دنبال كشورهایی با منفعت كمتر رفت.
دریافت ۴ MB

منبع: