تا پایان سال جاری؛ ۲۲نیروگاه برق حرارتی راه اندازی می شود، ظرفیت تولیدبرق افزایش یافت

مدیرسا: ظرفیت نیروگاه های كشور با بهره برداری از واحدهای جدید حرارتی، تجدیدپذیر و تولیدپراكنده در نیمه اردیبهشت ماه، به ۸۰ هزار و ۵۰۹ مگاوات رسید.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت نیرو، هم اكنون ظرفیت منصوبه نیروگاه های كشور به حدود ۸۰ هزار و ۵۰۹ مگاوات رسیده است كه در این بین واحدهای سیكل تركیبی با ۲۵ هزار و ۸۳ مگاوات، بیشترین ظرفیت (۳۱.۲ درصد) نصب شده نیروگاهی كشور را به خود اختصاص داده اند.
هم حالا ۲۹.۹ درصد نیروگاه های كشور مربوط به واحدهای گازی است كه حدود ۲۴ هزار و ۷۷ مگاوات از ظرفیت منصوبه نیروگاه های ایران مربوط به این بخش است. واحدهای بخار نیروگاهی باز ۱۹.۷ درصد ظرفیت منصوبه این حوزه را به خود اختصاص داده اند و با ظرفیت ۱۵ هزار و ۸۲۹ مگاواتی خود در بین سه بخشی قرار گرفته كه بیشترین ظرفیت نصب شده نیروگاهی كشور را دارند.
در حال حاضر ظرفیت واحدهای برق آبی باز به ۱۱ هزار و ۹۳۸ مگاوات رسیده است و سهم ۱۴.۸ درصدی را در میان كل ظرفیت نصب شده نیروگاه های كشور در اختیار دارند.
همچنین ظرفیت فعلی واحدهای تولید پراكنده (شامل ۲۴۵ MW خودتامین) به یك هزار و ۴۱۷ مگاوات و ظرفیت نیروگاه های اتمی باز به یك هزار و ۲۰ مگاوات رسیده است كه از این حیث واحدهای یاد شده هر كدام حدود ۱.۵ درصد از كل ظرفیت منصوبه نیروگاه های كشور را به خود اختصاص داده اند. در حاضر حاضر آخرین ظرفیت نصب شده نیروگاه های تجدیدپذیر كشور هم به حدود ۷۰۶ مگاوات و ظرفیت واحدهای دیزلی باز به حدود ۴۳۹ مگاوات رسیده است.
بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در سال ۹۸ راه اندازی ۲۲ واحد نیروگاه جدید با ظرفیت سه هزار و ۹۳۳ مگاوات و ارتقای توان تولید و ارتقای نیروگاه ها به میزان ۴۶۱ مگاوات در دستور كار قرار گرفته است.

منبع: