یك مقام مسئول اعلام كرد: خسارت ۴۴۰ میلیارد تومانی سرمازدگی به باغات و مزارع بیمه شده كشور

به گزارش مدیرسا یك مقام مسئول اظهار داشت: بر اثر سرمازدگی بهار امسال، ۴۴۰ میلیارد تومان خسارت به اراضی زراعی و باغی زیر پوشش صندوق بیمه كشاورزی وارد شده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت جهاد كشاورزی، قائم مقام صندوق بیمه كشاورزی ضمن اعلام این مطلب اضافه كرد: ارزیابی كارشناسان صندوق بیمه كشاورزی نشان داده است كه بر اثر سرمازدگی بهار سال جاری باغات بیمه شده تاكنون، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان و زراعت بیمه شده ۱۴۰ میلیارد تومان گرفتار خسارت شده اند. محمد ابراهیم حسن نژاد، سطح اراضی زراعی بیمه شده خسارت دیده بر اثر سرمازدگی در ۱۱ استان كشور را ۵۸۹ هزار هكتار عنوان نمود. وی با اشاره به اینكه درصد خسارات در باغات و مزارع بیمه شده متفاوت می باشد، اظهار داشت: كشاورزان زیر پوشش صندوق بیمه كشاورزی كه بر اثر سرمازدگی گرفتار صدمه شده اند، نگران نباشند؛ چونكه غرامت آنها بموقع از جانب صندوق بیمه كشاورزی مطابق با بیمه نامه ها و بر مبنای نوع خسارت وارد شده پرداخت می شود. حسن نژاد خاطرنشان كرد: باغات تمام استان های كشور تحت تأثیر سرمازدگی قرار گرفته اند؛ اما میزان و درصد تأثیرات آن در بعضی استان ها بیشتر و در بعضی دیگر استان ها كمتر است و كارشناسان صندوق در حال بازدید و مستندسازی از خسارات وارده به باغات و مزارع هستند. وی افزود: بعد از مستندسازی و برداشت محصولات، باید درصد افت محصول مشخص و بر مبنای آن خسارت به بیمه شدگان پرداخت گردد. قائم مقام صندوق بیمه كشاورزی بار دیگر از كشاورزان خواست در فرصت باقیمانده در كشت بهاره نسبت به بیمه كردن محصولات و اراضی خود اقدام نمایند.