در گزارش مدیرسا عنوان شد ابهام در بازگشت ارز صادرات خدمات فنی و مهندسی

مدیرسا: نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینكه در بخشنامه های رفع تعهد ارزی، شیوه بازگشت ارز صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی تعیین تكلیف نشده، اظهار داشت: صادرات از ۴ میلیارد به یك میلیارد دلار رسید.
محمدرضا انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشكل صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار داشت: صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی نیز در شمول صادركنندگانی قرار دارند كه باید ارز حاصل از صادرات خودرا به چرخه اقتصادی كشور در دوره زمانی تعیین شده از طرف بانك مركزی، برگردانند و بخشنامه های صادر شده از طرف بانك مركزی، هیچ گونه تفكیكی در این رابطه انجام نداده است. نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران اضافه كرد: صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی در اجرای بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، تفاوتی نسبت به سایر صادركنندگان دارند چونكه بازه زمانی اجرایی برای قراردادهایی كه منعقد می كنند، ۳ تا ۴ ساله است و بازگشت ارز نیز متناوب صورت نمی گیرد. وی اشاره كرد: بعضی از صادركنندگانی كه در عراق مشغول به كار هستند، بعضاً در بازه زمانی ۵ تا ۷ ساله پروژه های خودرا اجرایی می كنند و اینها مسائلی است كه در بخشنامه های صادره از طرف بانك مركزی، به آنها توجهی نشده است. بدین سبب باید این مسائل به صورت شفاف بیان شود و بانك مركزی شرایطی را فراهم آورد كه اگر مقرر است صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی ارز را برگردانند، صورت وضعیت نمایش كرده و پس از تائید آن، در فاصله زمانی یك ساله بتوانند ارز صادرات خودرا برگردانند؛ این در شرایطی است كه صورت وضعیت برای پیمانكاران در بازه های زمانی یك ماهه نمایش می شود. انصاری افزود: با عنایت به ارسال اسامی صادركنندگانی كه ارز حاصل از صادرات خودرا به كشور بازنگردانده اند، به قوه قضائیه، نباید شرایطی را فراهم نمود كه صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی كه باوجود چالش های كنونی، باز هم مبادرت به صادرات می كنند و در بازارهای هدف ماندگار هستند، از این تصمیمات لطمه ببینند، چونكه آنها مقصر هم نیستند و بانك مركزی باید این گروه را فعلاً از بازگشت ارز آزاد بگذارد؛ اما به هر حال خود صادركنندگان تمایل بیشتری دارند كه ارز را برگردانند. وی در توضیح این مطلب اضافه كرد: باوجود اینكه صورت های كاركرد صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی كاملاً مشخص است، بانك مركزی سخت گیری زیادی در مورد بازگشت ارز صادراتی آنها با عنایت به مشكلاتی كه پیش روی آنها قرار دارد، نمی كند؛ ولی چون مقرر است كه مالیات بر ارزش افزوده از طرف سازمان امور مالیاتی، زمانی به صادركننده پس داده شود كه ارز خودرا به اقتصاد بازگردانده باشد، این بازگشت ارز صادراتی و قوانین حاشیه ای آن، برای صادركنندگان این گروه مشكل آفرین می شود. انصاری با اشاره به اینكه صادرات خدمات فنی و مهندسی هم اكنون از بالای ۴ میلیارد دلار، به زیر یك میلیارد دلار رسیده است، اشاره كرد: صادركنندگان نیاز به حمایت دارند و اگر سخت گیری زیادی در مورد آنها صورت گیرد، كار آنها محدودتر می شوند. وی گفت: بخشنامه بانك مركزی در خصوص رفع تعهد ارزی در سال ۹۸ در شرایطی صادر شده كه برقراری اعتماد و دیالوگ فعال بین بانك مركزی و صادركنندگان، یك نیاز اساسی است و باید سرمایه لازم را برای رفع تنگناها فراهم نمود، بدین سبب باید ارتباط میان بانك مركزی و صادركنندگان در بخش های مختلف گسترش یابد. انصاری افزود: بانك مركزی باید بر روی بازگشت ارز حاصل از صادرات بازنگری اساسی صورت دهد و بازبینی در این بخشنامه ها، می تواند بهترین مشوق برای صادركنندگان باشد تا بتوانند بهتر از گذشته، ارز صادراتی خودرا به چرخه اقتصاد بازگردانند. به این معنا كه در شرایط كنونی باید سیاست این باشد كه از صادركنندگان حمایت نماییم تا آنها بتوانند كار خودرا گسترش داده و ارز را هم به اقتصاد ایران برگردانند.

منبع: