طی امسال انجام می شود پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد در همه دستگاه ها

به گزارش مدیرسا هیأت وزیران به پیشنهاد مشترك وزارت اقتصاد و سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی كشور، آئین نامه اجرایی بند ج تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور را تصویب كرد.

به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان برنامه و بودجه، بر مبنای مصوبه هیئت دولت در مورد پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد، باید كارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از سوی وی و با دعوت از اشخاص ذی ربط در جهت پیاده سازی تمام ابعاد بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد شامل برنامه ریزی، هزینه یابی و مدیریت عملكرد تشكیل گردد. این كارگروه بخش جداگانه در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی محسوب نمی گردد.
به باعث ماده ای دیگر از این تصویب نامه، دستگاه اجرایی موظف است كه سایر پرداخت های غیرمستمر به كاركنان را معطوف به عملكرد و كارایی آنها محاسبه و پرداخت كند.
در ماده ای دیگر از این تصویب نامه تصریح شده است كه در اجرای بند الف تبصره ۲۰ قانون، تمام دستگاه های اجرایی مبحث ماده پنج قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب ۱۳۸۶ همچون بانك ها و شركت های دولتی مكلف هستند كه در سال ۱۳۹۸ نسبت به تكمیل و استقرار كامل سامانه(سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام نمایند.
بر اساس ماده دیگر این تصویب نامه، اقدام یا سلسله اقدامات مشخص، تكرارپذیر، كمیت پذیر و دارای سنجه كه برای تولید كالا و ارائه خدمت توسط دستگاه اجرایی به ذی نفعان خارج سازمانی، جهت تحقق اهداف برنامه سالانه انجام می گیرد و منابع موردنیاز آن از محل اعتبارات هزینه ای بودجه سالانه تأمین می شود.
این تصویب نامه در ماده ۱۴ تصریح دارد كه در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است عنوان، سنجه عملكرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیت های ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره ۴ قانون را مشروط به آن كه در جمع اعتبارات هزینه ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، حداكثر تا ۳۰ درصد با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح كند.
متن كامل این مصوبه در اینجا قابل مشاهده می باشد.