مركز آمار اعلام كرد جزئیات تورم شهری و روستایی ۳۱ استان، ایلام با ۵۵ درصد صدرنشین شد

به گزارش مدیرسا گزارش مركز آمار ایران نشان داده است كه در مردادماه بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه كشوری مربوط به استان ایلام با ۵۴.۸ درصد و كمترین آن مربوط به استان فارس با ۳۴.۶ درصد است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، شاخص قیمت مصرف كننده به تفكیك استان در مرداد ۱۳۹۸ از جانب مركز آمار ایران منتشر گردید.
در مرداد ماه ۱۳۹۸ عدد شاخص كل برای خانوارهای كشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۸۰.۸ رسید كه نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش نشان می ­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای كشور مربوط به استان لرستان با ۲.۸ درصد افزایش و كمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان كردستان با ۰.۴ درصد كاهش است.
درصد تغییر شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای كشور ۴۱.۶ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۵۴.۸ درصد) و كمترین آن مربوط به استان فارس (۳۴.۶ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای كشور به عدد ۴۲.۲ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان كردستان (۵۰.۸ درصد) و كمترین آن مربوط به استان­ قم (۳۵.۷ درصد) است.
خانوارهای شهری
در مرداد ماه ۱۳۹۸ عدد شاخص كل برای خانوارهای شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۷۹.۷ رسید كه نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش نشان می ­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان لرستان با ۳.۱ درصد افزایش و كمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان كردستان با ۰.۴ درصد كاهش است.
درصد تغییر شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری كشور ۴۰.۸ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (۵۳.۷ درصد) و كمترین آن مربوط به استان فارس (۳۲.۵ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای شهری به عدد ۴۱.۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵۰.۲ درصد) و كمترین آن مربوط به استان هرمزگان (۳۵.۴ درصد) است.
خانوارهای روستایی
در مرداد ماه ۱۳۹۸ عدد شاخص كل برای خانوارهای روستایی (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۸۷.۱ رسید كه نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش نشان می­ دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان لرستان با ۲.۱ درصد افزایش و كمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان همدان با ۱.۰ درصد كاهش است.
درصد تغییر شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۴۶.۱ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ ایلام (۵۹.۹ درصد) و كمترین آن مربوط به استان كرمان (۴۰.۶ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴۶.۶ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان كردستان (۵۵.۹ درصد) و كمترین آن مربوط به استان­ البرز (۳۹.۱ درصد) است.
برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به اینجا رجوع كنید.