در آمارهای رسمی اعلام شد؛ ۴۵درصد تراكنش های موبایلی، كمتر از ۲۰۰۰ تومان

به گزارش مدیرسا در مرداد ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۳۵۵ میلیون و ۹۷۷ تراكنش به ارزش ۲ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال انجام شده كه بر مبنای آن، ۴۵ درصد تراكنش های موبایلی، كمتر از ۲۰۰۰ تومان ارزش داشته است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، گزارش اعلام شده از جانب شبكه الكترونیكی پرداخت كارت، وضعیت دامنه مبلغی تراكنش های ابزارهای پرداخت یعنی كارتخوان فروشگاهی، ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد ماه نشان داده است كه دامنه مبلغی تراكنش های كارتخوان های فروشگاهی بر حسب كارمزد، نشان داده است كه بیشترین سهم تراكنش به مبالغ ۵ تا ۱۵ هزار تومان اختصاص داشته است. در مرداد ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۳۵۵ میلیون و ۹۷۷ تراكنش به ارزش ۲ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال در شاپرك انجام شده است كه در سهم ابزارهای پذیرش، ابزار پذیرش اینترنتی با تعداد ۹۷۹ هزار پایانه در حدود ۱۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تراكنش را به خود اختصاص داده و سهمی ۵.۸۰ درصدی از تمام تراكنش های شبكه پرداخت داشته است. آمار اعلام شده از دامنه مبلغی تراكنش های ابزار پذیرش اینترنتی نشان داده است كه بیشترین تراكنش با سهمی بالغ بر ۳۵.۴۴ درصدی از كل تراكنش های با استفاده از درگاه اینترنتی در كشور دارای مبالغی در بازده بیشتر از پنج هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان بوده است؛ همینطور در حدود ۷۸.۵۸ درصد از كل تراكنش های انجام شده با استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی دارای مبلغی كمتر از ۲۵ هزار تومان بوده است كه نشان از استفاده گسترده از درگاه های پرداخت برای خریدهای خرد دارد. ۴۵ درصد تراكنش های موبایلی كمتر از ۲ هزار تومان بررسی نمودارهای انتشار یافته از جانب شاپرك نشان از وضعیت متفاوت تراكنش ابزار پذیرش موبایلی با كارتخوان فروشگاهی و ابزار پذیرش اینترنتی دارد؛ در واقع بالغ بر ۴۵.۵۹ دررصد از مجموع تراكنش های ابزار پذیرش موبایلی دارای مبلغ كمتر از ۲ هزار تومان بوده است و ۶۸.۸۶ درصد تراكنش ها دارای مبلغ كمتر از ۵ هزار تومان بوده است كه نشان از استفاده عموم شهروندان به طور گسترده از ابزار پذیرش موبایلی برای تهیه كارت شارژهای كمتر از ۵ هزار تومان دارد.