گزارش میدانی مهر دلار ۸ مهر ۹۸ به ۱۱۵۰۰ تومان رسید، هر یكصد دینار عراق ۱۰هزارتومان

به گزارش مدیرسا قیمت هر اسكناس دلار آمریكا، امروز دوشنبه ۸ مهر ۹۸ در صرافی های بانكی، برای خرید ۱۱۴۰۰ تومان و برای فروش ۱۱۵۰۰ تومان است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، قیمت هر اسكناس دلار آمریكا، امروز دوشنبه ۸ مهر ۹۸ در صرافی های بانكی، برای خرید ۱۱۴۰۰ تومان و برای فروش ۱۱۵۰۰ تومان است. همینطور هر یكصد دینار عراق هم در صرافی ها به نرخ ۱۰ هزار تومان به فروش می رسد. در عین حال، هر قیمت یورو در صرافی های بانكی برای خرید ۱۲۶۰۰ تومان و برای فروش ۱۲۷۰۰ تومان است.