پیشنهاد تشكیل صندوق بیمه بیكاری

به گزارش مدیرسا عضو كانون عالی شوراهای اسلامی كار با تاكید بر لزوم تشكیل صندوق بیمه بیكاری اظهار داشت: قانون بیمه بیكاری باید بازبینی شود و دولت بعنوان حاكمیت بر قانون اعمال نظارت كند.
علی اصلانی در گفت و گو با ایسنا، از تدوین پیش نویس قانون جامع بیمه بیكاری استقبال كرد و اظهار داشت: در كشورهای فرانسه، آلمان و انگلیس بیمه بیكاری را از محل صندوقی به همین نام پرداخت می كنند كه قسمتی از آنرا كارگر و كارفرما و بخشی دیگر را دولت می پردازد. هنگامی كه كارگر بیكار شود دولت تلاش می كند تا حد امكان از صندوق برداشت نكند و بلافاصله برای كارگر فرصت اشتغال فراهم می آورد.

وی افزود: هم اكنون صندوق بیمه بیكاری متولی ندارد و حق بیمه بیكاری به حساب صندوق تامین اجتماعی می رود و لابه لای منابع دیگر گم می شود، درحالی كه منابع بیمه بیكاری باید جداگانه به صندوق بیمه بیكاری برود تا در زمان لازم برای كارگر هزینه شود.

عضو كانون عالی شوراهای اسلامی كار اضافه كرد: قرار بود علاوه بر سه درصدی كه كارفرمایان بابت بیمه بیكاری می پردازند، دولت هم سه درصد دیگر اختصاص دهد و در كنار سازمان تامین اجتماعی صندوق بیمه بیكاری تشكیل گردد و این شش درصد به حساب صندوق برود اما این اتفاق نیفتاده است.

اصلانی با اشاره به اینكه خیلی از كارفرمایان تامین اجتماعی را دولتی می پندارند، اظهار داشت: متاسفانه بخش بزرگی از بدهی دولت به تامین اجتماعی هم از بابت بیمه بیكاری است چون برابر قانون بیمه بیكاری، كارفرمایان باید سه درصد بیمه بیكاری را همراه با فهرست بیمه بدهند و جمعا ۲۳ درصد واریز كنند، هفت درصد هم كارگران می پردازند.

وی با تاكید بر اصلاح قانون بیمه بیكاری، اظهار داشت: معتقدم پیش نویس قانون جامع بیمه بیكاری اثرگذار می باشد و محدودیت های موجود در قانون بیمه بیكاری را برطرف می كند. قانون بیمه بیكاری باید بازبینی شود و دولت بعنوان حاكمیت، بر قانون اعمال نظارت و كنترل داشته باشد.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، قبل از این معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی از تدوین پیش نویس جامع قانون بیمه بیكاری آگاهی داده و اظهار داشته بود: به منظور حذف محدودیتهای به وجود آمده در قانون بیمه بیكاری، پیش نویس جامع بیمه بیكاری تهیه و جهت تصویب به دولت و مجلس ارائه می شود.

منبع: