مهم ترین مزیت راه اندازی شركت های كارآفرین

مدیرسا: مدیركل توسعه كارآفرینی و بهره وری نیروی كار وزارت كار با اشاره به نقش كلیدی كارآفرینی و كسب وكارهای فناورانه نوپا در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار را همچون مزایای راه اندازی بنگاه های كارآفرینی عنوان نمود.

رحیم سرهنگی در گفت و گو با ایسنا، با تاكید بر اهمیت كارآفرینی در توسعه و رشد اقتصادی كشورها، اظهار نمود: خیلی از كشورهای در حال توسعه با استفاده از حداكثر امكانات و بهره برداری از ظرفیت كشور خود، آحاد جامعه را به سمت وسوی كارهای كارآفرینانه هدایت كرده اند. انقلاب كارآفرینی هم اكنون از انقلاب صنعتی اهمیت بیشتری دارد و صاحبنظران و كارشناسان حوزه كارآفرینی معتقدند باید انقلاب كارآفرینی در كشور شكل بگیرد.

مهم ترین مزیت راه اندازی شركت های كارآفرینی

وی به مزایای راه اندازی شركتهای كارآفرین اشاره نمود و اظهار داشت: یكی از محاسن و مزیتهای راه اندازی شركت های كارآفرینان ایجاد اشتغال مولد است و بطور متوسط با به كار گرفتن یك نفر برای حداقل سه دیگر به شكل غیر مستقیم ایجاد شغل می شود.

مدیركل توسعه كارآفرینی و بهره وری نیروی كار وزارت كار اضافه كرد: ایجاد اشتغال مولد نیازمند شناسایی، خلق فرصتهای شغلی و استفاده از ظرفیت اشتغال موجود است و از مهمترین دلیلهای توجه به كارآفرینی بشمار می رود.

سرهنگی با اشاره به نقش كلیدی كارآفرینی و كسب وكارهای فناورانه نوپا در رشد و توسعه اقتصادی كشورها اظهار نمود: كارآفرینان نقش موثری در پیشرفت جوامع داشته اند و در راس كسب و كارها قرار گرفته و نقش موثری در پیشرفت جوامع داشته اند. خیلی از كارآفرینان پیشگام موفقیتهای تجاری هستند و به لحاظ رهبری، مدیریت، خلاقیت، نوآوری، بهره وری و اشتغالزایی، نقش اثرگذاری در رشد اقتصادی دارند.

به گفته وی افراد كارآفرین نقش مهمی در حركت چرخ های توسعه اقتصادی بر عهده دارند و منشاء تحولات بزرگ در زمینه های صنعتی، تولیدی و خدماتی به شمار می روند.

تشویق سرمایه گذاران به پشتیبانی از ایده های نو

مدیركل توسعه كارآفرینی و بهره وری نیروی كار وزارت كار درانتها ارائه خدمات مشاوره ای به كارآفرینان، برگزاری كارگاههای آموزشی پرورش ایده، تشویق سرمایه گذاران به پشتیبانی از ایده های نو و خلاقانه، برگزاری كافه های كارآفرینی در دانشگاهها بمنظور شناخت و درك مفهوم كارآفرینی و كارهای مبتنی بر نوآوری و همكاری با دانشكده های كارآفرینی بوسیله انتقال دانش و تجارب كارآفرینی را همچون اقدامات وزارت كار در امتداد پشتیبانی از كارآفرینان و كارهای كارآفرینانه در كشور برشمرد.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، از نگاه كارشناسان اتكا به سرمایه های عظیم نیروهای متخصص و خلاق انسانی بهترین راهكار خروج از چالشها و بحران های اقتصادی محسوب می شود. در امتداد حمایت از كارآفرینان برتر و پیشرو، بخشنامه ای از طرف وزارت كار به هیات دولت ارسال شده كه در آن مشوق هایی برای كارآفرینان در حوزه تجارت خارجی، سرمایه گذاری، مشاركت با شركتهای خارجی و پیش بینی ویزا و خط سبز گمركی درنظر گرفته شده است.

منبع: