مسكن چگونه به اشتغالزایی و رشد اقتصادی كمك می كند؟

به گزارش مدیرسا یك كارشناس اقتصادی با اشاره به اینكه مسكن ظرفیت زیادی برای كمك به اقتصاد كشور دارد، اظهار داشت: با ساخت ۲۰۰ هزار مسكن روستایی معادل ۴۰۰ هزار شغل پایدار ایجاد می شود و از آنجاكه معادل ۲۰ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی مربوط به مسكن می باشد، طرح مسكن مهر با هدایت اعتباری و افزایش پایه پولی سبب جبران كاهش درآمدهای نفتی در رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و تولید ناخالص داخلی شده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، محمد هادی سلیمی زاده با اشاره به اینكه بخش مسكن ظرفیت زیادی برای كمك به اقتصاد كشور دارد، اظهار نمود: دراین زمینه، مسكن روستایی با بافت قدیمی به سبب لطمه هایی كه در اثر سیل و وقایع طبیعی می بیند، اهمیت زیادی دارد و بدین منظور مشكلات افراد ساكن در روستا را بیشتر می كند.
وی افزود: هم اكنون معادل ۵.۵ میلیون مسكن روستایی داریم كه تعداد خانوارها در این مناطق به سبب اینكه دو خانواده در یك خانه زندگی می كنند، نسبت به تعداد خانه ها بیشتر است. همچنین، بیشتر از سه میلیون مسكن فرسوده در روستاها وجود دارد و طبق قانون اساسی داشتن مسكن یكی از حقوق اساسی هر انسانی است.

ترمیم ۷ درصدی مسكن روستایی در سال های ۹۴ تا ۹۷
این كارشناس اقتصادی اضافه كرد: در سال های مختلف، دولت ها تلاش نموده اند بافت های فرسوده در روستاها را اصلاح كنند؛ به شكلی كه در سال های ۷۴ تا ۸۴ حدود دو درصد از آن میزانی كه دراین زمینه نیاز بوده اصلاح شده و در سال های ۸۴ تا ۹۴ توجه بیشتری به حوزه مسكن شده است. همین طور در سال های ۹۴ تا ۹۷ اصلاحات بیشتری دراین زمینه صورت گرفته است؛ به شكلی كه معادل هفت درصد از بافت های فرسوده ترمیم شده است.

الزام ساخت ۲۰۰ هزار مسكن روستایی در سال جاری
وی كه در برنامه پایش حاضر شده بود، با اشاره به اینكه امسال تعیین شده تا ۲۰۰ هزار تا مسكن روستایی ساخته شود، اظهار داشت: ساخت این تعداد مسكن با هزینه ۴۰ میلیون تومانی برآورده می شود كه در مجموع معادل ۸۰۰۰ میلیارد تومان به منابع مالی احتیاج دارد و مشكلی برای تامین مالی آن وجود ندارد، بلكه این مساله به یك همت كافی احتیاج دارد تا دیگر روستائیان در اثر سیل و حوادث طبیعی در بخش مسكن گرفتار مشكل نشوند.

اشتغال ۴۰۰ هزار نفری با ساخت ۲۰۰ هزار مسكن روستایی
بگفته این كارشناس اقتصادی، هر ۱۰۰ متری كه ساخته شود به صورت پایدار دو شغل مستقیم به وجود می آورد و اگر همین ۲۰۰ هزار مسكن روستایی ساخته شود، معادل ۴۰۰ هزار شغل در سال ایجاد می شود. همچینن از آنجاكه معادل ۲۰ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی مربوط به مسكن می باشد، این حوزه موجب شد در سال های تحریم نفتی، رشد اقتصادی كاهش نیابد، برای اینكه طرح مسكن مهر با هدایت اعتباری و افزایش پایه پولی، این كاهش درآمدهای نفتی را جبران كرد و اشتغال و تولید ناخالص داخلی را توسعه داد.

تحقق ۴۰ درصدی سرمایه ناخالص با مسكن
سلیمی زاده درانتها اشاره كرد: معادل ۴۰ درصد از سرمایه ناخالصی كه دنبال آن هستیم، قسمتی از آن در حوزه مسكن می تواند محقق شود. همین طور اگر این حوزه كه معادل پنج تا شش درصد تورم كشور مربوط به آن است، كنترل شود و تقاضای زیادی كه در این عرصه از طرف مردم وجود دارد را می توان از این حوزه مولد در امتداد توسعه بهره برد.