تعیین حداكثر مدت موقت كارهای غیر مستمر از طرف دولت

مدیرسا: هیئت دولت نظر به افزایش قراردادهای موقت كار و جلوگیری از سوءاستفاده از عدم تعیین حداكثر مدت موقت كار و ایجاد امنیت شغلی كارگران، حداكثر مدت موقت برای كارهایی كه طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد را تصویب كرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تمامی كارها در كارگاه هایی كه برای انجام مأموریتی خاص ایجادشده و ماموریت آنها در تاریخ معینی به پایان می رسد، نظیر كارگاه های سدسازی، راهسازی و ساخت كارخانه و تمامی كارها در كارگاه هایی كه فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت ها و وظایف اصلی كارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید را جز مصادیق كارهایی كه طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، تعریف نمود.
مطابق این تصمیم، حداكثر مدت موقت برای كارهایی كه طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال است و حداكثر مدت موقت شامل سقف زمانی مجموع قراردادهای مدت موقت است كه برای انجام كارهای موضوع این تصویب نامه می توان با یك كارگر یا برخی از كارگران منعقد كرد.
مدت توقف موقتی كارگاه، از سقف زمانی موضوع این ماده معاف بوده و در كارهایی كه پیش از ابلاغ این تصویب نامه وجود داشته اند، حداكثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه محاسبه می گردد.
بر همین اساس، كارفرمایان مجازند بعد از اتمام پروژه یا فعالیت مذكور حتی بعد از مدت چهار سال مذكور در بندهای (۲) و (۳)، با كارگر یا كارگران آن پروژه یا فعالیت اتمام یافته، تسویه حساب كنند.
همچنین، افرادی كه در چارچوب قراردادهای مدت موقت، در كارهای جاری مستمر فعالیت می نمایند، مشمول مفاد این بخشنامه نخواهند بود.

منبع: