بادامچی: حداقل مزد تعیین شده برای كارگران عادلانه نیست

به گزارش مدیرسا یك عضو كمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: عادلانه نیست كه بدون لحاظ كردن خط فقر جامعه و در ذیل ارقام خط فقر تعریف شده توسط مركز پژوهش های مجلس، حداقل دستمزد برای كارگران تعیین شود.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، محمدرضا بادامچی، از افزایش ۲۱ درصدی حقوق كارگران، همین طور از این نحوه تصمیم گیری برای كارگران انتقاد نمود و اظهار داشت: عادلانه نیست بدون لحاظ كردن خط فقر جامعه و در ذیل ارقام خط فقر تعریف شده توسط مركز پژوهش های مجلس، حداقل دستمزد برای زحمت كشان(كارگران) تعیین شود. بدیهی است در سالی كه جهش تولید نام گذاری شده است چنین تصمیماتی نمی تواند نیازمندی ها و حداقل معیشت كارگران را تامین كند.
این عضو كمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه اظهار داشت: نمایندگان كارگران در مجلس شورای اسلامی، طرحی را پیگیری می كنند تا كارگران بطور برابر در مجامع تصمیم گیری حضور داشته باشند. سفارش نامه های سازمان جهانی كار، تاكید به حضور برابر نمایندگان كارگران در كنار سایر شركای اجتماعی آنها(كارفرمایان و دولت) هستند.

منبع: