شركت بازرگانی دولتی اعلام كرد: پرداخت ۱۰۰ درصدی پول محموله های گندم های به كشاورزان

به گزارش مدیرسا ۱۷۴۹ میلیارد ریال پول گندم كارانی كه محموله های خویش را به مراكز خرید داده اند، به حسابشان واریز شده است. اسناد محموله های تحویلی در كمترین زمان تهیه و جهت پرداخت به بانكِ عامل ارسال می شود.
به گزارش مدیرسا به نقل از شركت بازرگانی دولتی ایران؛ تا بامداد امروز بهای بیشتر از ۶۹ هزار تن گندم به ارزش ریالی ۱۷۴۹ میلیارد ریال از كشاورزان ۹ استان كشور پرداخت شده است.
اسناد سایر محموله های تحویلی هم تهیه و جهت پرداخت به بانك ِ عامل ارسال شده است.
امسال خرید تضمینی گندم با افزایش ۴۰ درصدی قیمت ۲۵۰۰ تومان از كشاورزان خریداری می شود و برای خرید ۱۱ میلیون تن گندم در كشور نیازمند بیشتر از ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی است.