در حكمی از سوی وزیر جهاد كشاورزی: رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور انتخاب شد

به گزارش مدیرسا وزیر جهاد كشاورزی، در حكمی مسعود منصور را به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور منصوب نمود.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در حکمی از جانب کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، مسعود منصور به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور انتخاب شد. در بخشی از این حکم آمده است: انتظار است با رعایت کامل “منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید” و حرکت در راه اعتدال و با بهره مندی از تجارب و دانش همه خبرگان بخش جنگل، مرتع و آبخیزداری و بخصوص نخبگان مؤسسات پژوهشی و آموزشی و سازمان های مردم نهاد و همینطور تعامل و همکاری با کلیه معاونین، مدیران ستادی و استان ها در انجام وظایف و مأموریت های محوله بخصوص حفاظت از جنگل ها و مراتع، توسعه طرح های جنگل کاری و زراعت چوب، بیابان زدایی و عملیات آبخیزداری گام های مؤثری بردارید.