نحوه برخورد گمرك با ارز حاصل از پولشویی

مدیركل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرك در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل كشور و پولشویی بخشنامه صادر كرد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه ای صادر کرد.
در این نامه خطاب به گمرکات اجرایی کشور دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور بعنوان بخشی از مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از جانب اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ابلاغ گردیده است.
بر اساس این دستورالعمل، چنانچه مشخص شود منشأ ارزهای مبحث این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام لازم و قانونی به عمل می آید.
در این ابلاغیه آمده است: بدیهی است کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ گونه اثری در مورد منشأ ارزهای حاصله ایجاد نخواهد کرد و چنانچه در هر مرحله مشخص شود ارزهای نگهداری شده حاصل از جرایم یا پولشویی بوده و با به قصد تأمین مالی تروریسم نگهداری می شود، مشمول ضوابط مقرر در مورد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهند بود.

منبع: