تنها ظرف یك روز معاملاتی رخ داد؛ تأمین مالی هزار میلیارد تومانی با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی

به گزارش مدیرسا مدیر ابزارهای نوین مالی بورس تهران اعلام نمود: با استقبال سرمایه گذاران تمام اوراق قابل عرضه طی یك روز معاملاتی فروخته شد و تأمین مالی هزار میلیارد تومانی از این طریق انجام شد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، مدیر ابزارهای نوین مالی بورس اوراق بهادار تهران اعلام نمود: پیرو اطلاعیه انتشار یافته در ارتباط با عرضه اوراق اختیار فروش تبعی توسط یک شرکت صنایع پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران، با استقبال سرمایه گذاران تمامی اوراق قابل عرضه طی یک روز معاملاتی به فروش رسیده و تأمین مالی هزار میلیارد تومانی این هلدینگ از این طریق به انجام رسید.
نگار نظری مدیر ابزارهای نوین مالی بورس اظهار داشت: پیرو اطلاعیه انتشار یافته در ارتباط با عرضه اوراق اختیار فروش تبعی توسط شرکت صنایع پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران، با استقبال سرمایه گذاران تمامی اوراق قابل عرضه طی یک روز معاملاتی به فروش رسیده و تأمین مالی هزار میلیارد تومانی هلدینگ مذکور از این طریق به انجام رسید.
وی با اشاره به اصلاح مقررات مربوط به نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی اضافه کرد: با پیگیری های انجام شده سازمان بورس موافقت خویش را با اصلاح نصاب سرمایه گذاری صندوق ها اعلام نموده و مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۲ مورخ ۱۳۹۹.۰۴.۰۸، صندوق های سرمایه گذاری می توانند حداکثر به میزان ۱۵ درصد از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره را خریداری کنند.
نظری تصریح کرد: همینطور سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری، در سهامی که مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی هستند، از نصاب سرمایه گذاری صندوق ها در سهام خارج و در ردیف نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی قرار گرفته است. ازاین رو انتشار اوراق اختیار فروش تبعی می تواند بعنوان مسیری کوتاه و کم هزینه جهت تأمین مالی پروژه ها و برنامه های توسعه ای، مدنظر شرکت های مختلف قرار گیرد.

منبع: