مركز آمار اعلام كرد؛ وضعیت دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی

به گزارش مدیرسا در نیمه اول ۱۴۰۰، بیش ترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به آلومینیوم کار درجه یک با ۱۲۳.۵ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به راننده غلتک با ۴۴.۱ درصد بوده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی از سال ۱۳۶۵ به صورت شش ماهه در سطح استان تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می شود. در این آمارگیری، اطلاعات در ارتباط با دستمزد ساعتی نیروهای انسانی شاغل در طرح های عمرانی (۱۰۹ مورد) با ارسال پرسشنامه های مربوطه از راه رایانامه به برخی از پیمانکاری های مجری طرح های عمرانی در سطح استان تهران جمع آوری می شود. این طرح در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ برای جمع آوری اطلاعات در ارتباط با نیمه اول همان سال اجرا شده است.
در بین تمامی اقلام مورد آمارگیری، «آلومینیوم کاردرجه یک» با ۷۱.۳ درصد دارای بیش ترین افزایش و «راننده دامپر» با ۱۰.۰ درصد، دارای کمترین افزایش در متوسط دستمزد ساعتی نسبت به دوره قبل بوده اند.
همچنین، مقایسه متوسط دستمزد ساعتی در این دوره با دوره مشابه سال قبل نشان داده است که بیش ترین افزایش دستمزد ساعتی در ارتباط با «آلومینیوم کار درجه یک» با ۱۲۳.۵ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی در ارتباط با «راننده غلتک» با ۴۴.۱ درصد بوده است.
برای مشاهده متن کامل گزارش به (اینجا) رجوع کنید.