فرهنگ کار، مقدمه آشنایی نسل جوان با محیط کار

به گزارش مدیرسا، کارشناسان معتقدند فرهنگ کار باید از راه مشارکت های اجتماعی ارتقاء پیدا کند و زمانی که فرهنگ کار نهادینه شد، کار ارزش تلقی می شود و افراد جامعه از راه درست کار کردن به توسعه اقتصادی کمک می کنند.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، امروز فرهنگ کار از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و در آشنایی افراد با محیط کار و راهیابی به بازار کار اثرگذار است. فرهنگ کار باید از خانواده ها آغاز شود و از راه آموزش و پرورش و دانشگاه ها در سطح جامعه نهادینه شود.

فرهنگ محیط کار مجموعه ای از نگرش ها، باورها و رفتارهایی است که جو منظم یک محیط کار را فراهم می آورد و مشخص می کند که فرد تا چه اندازه با محیط خود در یک شغل جدید سازگار است.

بررسی ها نشان داده است که فرهنگ کار در ایران در مقایسه با جوامع پیشرفته در سطح نسبتا پائینی قرار دارد، این در شرایطی است که کشورهای پیشرفته با وقوف بیشتر به نقش استراتژیک نیروی انسانی و نگرش های آن به کار و تولید به مفهوم فرهنگ کار پرداخته اند.

رهبر معظم انقلاب در باب اهمیت فرهنگ کار می فرمایند: “باید فرهنگ کار و تولید و تلاش را ترویج نماییم و روحیه نشستن و ثروت باد آورده را انتظارکشیدن باید از بین برود.”ایشان در سخنانی رعایت و در نظر داشتن جامعه کارگری را مورد تاکید قرار داده و می فرمایند: جامعه کارگری بایستی احساس تکریم بکند، احساس احترام بکند، احساس کند که قدر او دانسته می شود، قدر کار او دانسته می شود، اگر این به وجود آمد، آن وقت خستگی از کار، بی حوصلگی نسبت به کار، بی اعتنایی نسبت به کار دیگر وجود نخواهد داشت و کار، درست و صحیح انجام می گیرد. یکی از الزاماتی که وجود دارد اینست که ما فرهنگ کار را ترویج نماییم، اهمیت کار را ترویج نماییم. بله عدّه ای هستند که تشنه کارند و کار پیدا نمی کنند؛ عده ای هم هستند که از بیکارگی بدشان نمی آید؛ ما باید فرهنگ کار را، ارزش کار را، اهمیت کار را در جامعه رایج نماییم، جوری باشد که در بینش عمومی مردم ما، کار جایگاه خودش را پیدا کند.

علیرغم آنکه صدمه های اجتماعی روز به روز بیشتر می شود اما طبق آمارها در جامعه کار و تولید ناهنجاری ها و صدمه های اجتماعی کمتری وجود دارد چونکه افراد در مجموعه های کار و تولید مدیریت می شوند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند فرهنگ کار باید از راه مشارکت های اجتماعی ارتقا پیدا کند و نفس کار و ارتقای مؤلفه های فرهنگ کار برای عموم جامعه تببین و ترویج شود. به زعم آنها زمانی که فرهنگ کار نهادینه شود، کار ارزش تلقی شده و افراد جامعه از راه درست کار کردن به توسعه اقتصادی کمک می کنند.

محمد چکشیان – معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش جامعه کار و تولید را در ارتقای سرمایه اجتماعی کشور موثر دانسته و می گوید: برای حرکت به سمت اهداف کلان کشور نیازمند سرمایه اجتماعی هستیم و هرچه در این حوزه بیشتر سرمایه گذاری شود، بیشتر به سرمایه اجتماعی افزوده خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر نقش مهم سیاستگذاری در حوزه ارتقای سرمایه اجتماعی جامعه کار و تولید می گوید: جامعه کار و تولید جمعیتی بیشتر از ۱۵ میلیون نفر دارد که با احتساب خانواده شامل بیشتر از ۵۰ درصد جمعیت کل کشور هستند و به علت گستردگی باید در اولویت بندی سیاستگذاری های کشور قرار گیرند.

معاون وزیر کار دلیل دیگر اهمیت جامعه کار و تولید در سیاستگذاری های کلان کشور را کنشگری فعال این جامعه عنوان کرده و معتقد است: بهبود مؤلفه های اقتصادی در اجتماع وابسته به رشد فرهنگ کار در جامعه کار و تولید است و ارتقای فرهنگ کار باعث رشد اقتصادی و افزایش بهره روی می شود.

در حال حاضر اهتمام به ورزش کارگری، کوشش برای پایین آوردن نرخ صدمه های اجتماعی، عرضه خدمات اجتماعی و توجه به موضوعات فرهنگی جامعه کار و تولید همچون برنامه هایی است که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی و تقویت روحیه نشاط و سلامت، بهره وری و رضایت شغلی دنبال می شود.

راه اندازی خانه های فرهنگ کار در شهرک های صنعتی، کارخانه ها و شهرک های مسکونی ویژه کارگران با هدف تبیین ابعاد مختلف فرهنگ کار هم می تواند زمینه ساز ارتقای فرهنگ کار و تلاش باشد و بسترهای لازم برای رشد مولفه های کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، بهره وری، روحیه کار جمعی و مسئولیت پذیری در محیط های کاری را فراهم آورد.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، در حال حاضر نبود فرهنگ کار یکی از معضلات اساسی کشور در بحث اشتغال به حساب می آید و کمرنگ شدن روحیه کارآفرینی در میان جوانان در این حوزه اثرگذار بوده است این در شرایطی است که فرهنگ کار، مقدمه اشتغال و کارآفرینی است و باید پیوند میان فرهنگ کار و آموزش و مهارت شکل بگیرد تا زمینه آشنایی نسل جوان جویای کار با محیط واقعی کسب و کار قبل از ورود به بازار اشتغال به وجود آید.