چند نفر از فارغ التحصیلان در طرح کارورزی ثبت نام کردند؟

مدیرسا: آخرین نتایج اجرای طرح کارورزی در کشور حاکی از آنست که بیش از ۱۵۸ هزار نفر از فارغ التحصیلان در آن ثبت نام کرده و بیش از ۶۷ هزار نفر موفق به عقد قرارداد کار شده اند.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی به استناد ماده (۷۱) قانون برنامه ششم توسعه و به عنوان یکی از برنامه های موثر وزارت کار ذیل برنامه سیاست های فعال بازار کار در قالب تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنواتی تدوین شده است.

وزارت کار به عنوان مجری طرح در چند سال قبل تلاش نموده با اجرای این طرح، بستر لازم برای مهارت آموزی و ارائه آموزش های شغلی به فارغ التحصیلان دانشگاهی بـا استفاده از ظرفیت های بلااستفاده موجود در واحدهای فعال اقتصادی در بخش های خصوصی و تعاونی به وجود آید.

افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان بوسیله انتقال مهارت و تجربه در محیط کار برای ورود به بازار کار، ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب وکار در دانش آموختگان، فراهم کردن زمینه انتقال دانش از دانش آموخته به کارگاه و کاهش هزینه بکارگماری نیروی کار برای کارفرما از با اهمیت ترین اهداف اجرای این طرح بشمار می رود.