جزئیاتی از دخل و خرج پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۳_۳۹ دفعات واریز به حساب های بانکی سقف دار می شود

به گزارش مدیرسا، طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، اگر جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از رقم مشخصی بیشتر باشد اگر درآمدی نبودن تراکنش ها اثبات نشود از صاحب حساب مالیات گرفته می شود.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان داده است در صورتیکه جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش ها و عرضه اسناد و مدارک بر عهده صاحب حساب است.
منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی بعنوان حساب در رابطه با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.