خبر خوب برای بورس شرکت ها برای تجدید ارزیابی فراخوانده شدند

به گزارش مدیرسا، با فراخوان سازمان بورس هلدینگها برای تجدید ارزیابی به سازمان فراخوانده شدند.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، باتاکید سازمان بورس هلدینگ ها و شرکتهای بزرگ در راه تجدید ارزیابی دارایی ها قرار می گیرند.

منبع: