سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران انتخاب شد

به گزارش مدیرسا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی محمد آذرپناه را بعنوان سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران منصوب نمود.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی محمد آذرپناه را بعنوان سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران منصوب نمود.
در متن این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد و تجربیات پرارزش جنابعالی، به باعث این حکم با حفظ سمت، بعنوان سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تعیین می شوید.

منبع: