تکنولوژی

رییس سازمان دامپزشكی خبر داد؛ تشکیل قرارگاه علمی برای تعیین حرایم بهداشتی نظام دامداری کشور

به گزارش مدیرسا، رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به این که هدف از ایجاد حرایم بهداشتی، تولید پایدار می باشد، اظهار داشت: برای تعیین تکلیف این حرایم، قرارگاهی علمی با […]