تکنولوژی

یك عضو كمیسیون عمران مجلس تاكید كرد توسعه خطوط ریلی یکی از بهترین گزینه ها برای بی اثر کردن تحریم ها است

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توسعه خطوط ریلی یکی از بهترین گزینه ها برای بی اثر کردن تحریم ها و افزایش قدرت چانه زنی در سطح […]