تکنولوژی

در پاسخ به چند سوال گسلی مطرح شد یافته های جدید پژوهشگران درباره تردیدهای ماهیت گسلی ۳ افراز جنوب پایتخت

مدیرسا: یافته های زمین شناختی سالیان اخیر پژوهشگران پژوهشكده علوم زمین در همكاری با پژوهشگران داخلی و بین المللی نشان از تردید جدی درباب ماهیت گسلی افرازهای موسوم به ˮگسل […]